Sklep internetowy korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności
Wysyłamy w ciągu 24 h.
Darmowa dostawa od 600 zł.

REGULAMIN KONKURSU „#MOJECOODO”

§1 Postanowienia Ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest BEATA MIROS prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BEATA MIROS MANUFAKTURA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pilicka 15 02-629 Warszawa, NIP 7811743997, REGON 362409438, adres poczty elektronicznej: office@coodo.pl dalej zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.09.2022r. godz. 12:00 i i kończy 13.09.2023 o godz:20:00 .

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) Zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
d) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające jednocześnie na:
a) zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie w formie postu, relacji lub rolki: zdjęcia lub filmu dziecka ubranego w przynajmniej jeden produkt marki COODO
b) oznaczeniu pracy konkursowej hashtagiem: #mojeCOODO
c) oznaczeniu w pracy konkursowej profilu marki COODO @coodo_for_kids
(dalej: Zadanie Konkursowe).
6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. (w konkursie nie wezmą udziału np. prace zamieszczone wcześniej a jedynie oznaczone w czasie trwania konkursu)
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych


1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej w serwisie Instagram i jej opisania w sposób określony w ust. 5 paragraf 2 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do zgłoszonej przez niego Pracy konkursowej oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie utrwalonego w Pracy konkursowej wizerunku Uczestnika i/lub osób trzecich na okres trwania Konkursu i sześciu miesięcy po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji: udostępnianie Pracy konkursowej w sieci Internet, w tym w szczególności na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) sklepu internetowego COODO.


§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. W każdy poniedziałek w okresie trwania Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych z ostatnich 7 dni i wyłoni wśród Uczestników co najmniej 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonał Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej. Zostaną ocenione: walory artystyczne pracy konkursowej, jak i zaprezentowana w pracy stylizacja oparta o produkty marki COODO.
3. Zwycięzcom Konkursy przyznana zostanie nagroda w postaci bonu o wartości 100 zł na zakupy w sklepie internetowym www.coodo.pl. Bon będzie ważny przez 1 miesiąc od jego przekazania Zwycięzcy Konkursu.
4. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
5. Komisja wyłoni Zwycięzcę w każdy poniedziałek w okresie trwania Konkursu.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @coodo_for_kids w każdy poniedziałek.
7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej w serwisie Instagram, informacji niezbędnych przekazania Nagrody czyli adresu e-mail, na który Organizator będzie mógł wysłać kod na zakupy oraz imienia i nazwiska (celem rozliczenia podatku od wygranych).
9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Pilicka 15 02-629 Warszawa oraz na adres e-mail office@codo.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL https://coodo.pl/pl/content/16-polityka-prywatnosci


§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs #mojecoodo na adres e-mail office@coodo.pl lub korespondencyjny Organizatora ul. Pilicka 15 02-629 Warszawa  związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po ogłoszeniu Zwycięzcy z danego tygodnia.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację .
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28/08/2022 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL https://coodo.pl/pl/content/40-regulamin-konkursu-mojecoodo i w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.


Przewijaj