Sklep internetowy korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności
Wysyłamy w ciągu 24 h.
Darmowa dostawa od 600 zł.

REGULAMIN PROMOCJI „TORBA ZA GROSZ”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Promocji jest BEATA MIROS prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BEATA MIROS MANUFAKTURA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:ul. Puławska 138A/2 02-624 Warszawa, NIP 7811743997, REGON 362409438, adres poczty elektronicznej: office@coodo.pl.

1.2. Niniejsza Promocja skierowana jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej Promocji jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Organizatora).

2. DEFINICJE:

2.1. Wszelkie pojęcia występuje w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.

2.2. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.2.1. BONUS – torba o wartości 39 PLN stanowiąca nagrodę dla Klienta, który spełnia warunki uczestnictwa w Promocji.

2.2.2. UCZESTNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.

2.2.3. ORGANIZATOR – BEATA MIROS MANUFAKTURA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Puławska 138A/2 02-624 Warszawa, NIP 7811743997, REGON 362409438, adres poczty elektronicznej: office@coodo.pl.

2.2.4. PRODUKT – rzecz ruchoma nabyta przez Uczestnika u Organizatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.2.5. PROMOCJA – akcja promocyjna organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem w Sklepie Internetowym.

2.2.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki Promocji.

2.2.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym: www.coodo.pl.

2.2.8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Uczestnikiem a Organizatorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3.2. Klient może skorzystać z Promocji, dodając do elektronicznego koszyka Produkty o łącznej wartości równej lub przewyższającej kwotę 600,00 zł brutto (z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów niestanowiących ceny Produktu) oraz akceptując warunki Promocji.

3.3. Uczestnik Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niewprowadzających w błąd. Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Promocji w sposób zgodny z jej założeniami, a także zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze przede wszystkim poszanowanie dóbr osobistych Organizatora.

4. WARUNKI PRZEBIEGU PROMOCJI

4.1. Promocja obowiązuje od 02.04.2020 do odwołania.

4.2. Do Zamówienia Klienta, który spełnił warunek wskazany w pkt. 3.2 Regulaminu, zostaje automatycznie dodany Bonus w promocyjnej cenie 1 gr brutto. Klient może zrezygnować z Bonusu, usuwając go z elektronicznego koszyka w każdej chwili przed złożeniem Zamówienia, jednakże nie może przenieść prawa do zakupu Bonusu w podanej cenie na osobę trzecią bądź żądać jego zamiany na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

4.3. Zakupiony w promocyjnej cenie Bonus zostanie dostarczony Uczestnikowi wraz z pozostałymi Produktami wchodzącymi w skład Zamówienia Uczestnika.

4.4. Klient może wziąć udział w Promocji wielokrotnie przez cały okres jej trwania.

4.5. Uczestnik będący konsumentem, który korzysta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, obowiązany jest zwrócić Organizatorowi wszystkie Produkty objęte Umową Sprzedaży, w tym również zakupiony Bonus.

4.6. Jeżeli w rezultacie odstąpienia przez Uczestnika będącego konsumentem od części Umowy Sprzedaży, cena wszystkich Produktów objętych Umową Sprzedaży spadnie poniżej kwoty 600,00 zł brutto, Uczestnik w zależności od swoich preferencji (1) zwraca Bonus Organizatorowi albo (2) zostaje obciążony przez Organizatora sumą stanowiącą różnicę między wartością Bonusu (39 PLN) a uiszczoną ceną promocyjną (1 gr) czyli kwotą 38,99 PLN.

4.7. Promocja określona niniejszym Regulaminem nie sumuje się z rabatami i promocjami przysługującymi Uczestnikowi z innego tytułu, chyba że warunki odrębnej promocji lub rabatu stanowią inaczej.

5. WARUNKI REZYGNACJI

5.1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w Promocji, przed wysłaniem Bonusu do Uczestnika, poprzez wysłanie stosownego żądania Organizatorowi, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@coodo.pl.

5.2. W przypadku Uczestnika będącego konsumentem rezygnacja z Promocji może nastąpić również po wysłaniu Bonusu przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Bonus ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Reklamacje z tytułu rękojmi mogą być składane przez Klienta w sposób określony w regulaminie Sklepu Internetowego.

6.2. Pozostałe reklamacje związane z przebiegiem i organizacją Promocji Klient może składać na przykład:

6.2.9. pisemnie na adres: ul. Puławska 138A/2 02-624 Warszawa;

6.2.10. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@coodo.pl.

6.3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Promocja organizowana jest zgodnie z prawem polskim i w język polskim.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów/Uczestników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.


Przewijaj